AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – mars 2023

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”Första kvartalet 2023 var mycket aktivt och händelserikt för AlzeCure. Bland annat avslutade vi den kliniska delen av vår fas II-studie med ACD440 mot neuropatisk smärta och vi bearbetar samt analyserar nu data från studien för att kunna redovisa resultaten under sommaren 2023. Vidare valde vi en ny kompletterande molekyl till läkemedelskandidat i vårt Alzheimerprojekt Alzstatin, och vi påbörjar nu preklinisk säkerhetstestning av den. Vi presenterade även nya studiedata för både Alzstatin och NeuroRestore på den stora internationella Alzheimer-kongressen ADPD. Det är glädjande att se att vi håller uppe tempot och fortsatt levererar mot våra uppsatta mål.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information januari – mars 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
  • Periodens resultat uppgick till -9 545 KSEK (-12 646).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,33).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 095 KSEK (-57 401).
  • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 57 974 KSEK (75 561).
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 718 KSEK (25 683).

Väsentliga händelser januari – mars 2023

  • Bolaget väljer i januari en läkemedelskandidat (candidate drug, CD) och inleder preklinisk utvecklingsfas med bolagets preventiva och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat Alzstatin ACD680.
  • I januari inkluderas den sista patienten i den pågående kliniska fas II-studien med den ledande icke-opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.
  • Bolaget meddelar den 13 mars att sista patienten är färdigbehandlad i ovanstående studie med ACD440.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

  • Bolaget kallar den 17 april till årsmöte den 17 maj 2023

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/