AlzeCure presenterar positiva data från klinisk studie med ACD856

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har erhållit positiva resultat från den första kliniska studien med ACD856, med fokus på att utröna dess halveringstid i människa. ACD856 är under utveckling för bland annat Alzheimers sjukdom.

Data visar att ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform, har en bra farmakokinetisk profil med en signifikant kortare halveringstid i människa än föregångaren ACD855 och att kandidaten är lämplig för vidare klinisk utveckling som oral behandling av bland annat Alzheimers sjukdom.

”Vi är väldigt glada över att ACD856 uppvisar en mycket god profil för vidare klinisk utveckling”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma. ”Substansen har tidigare visat på kraftfulla kognitions- och minnesförbättrande egenskaper i våra prekliniska studier, såsom de resultat vi i april månad presenterade tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Med sin potential att förbättra minnesfunktioner i en rad olika sjukdomar kan ACD856 få en betydande roll vid behandling av indikationer där dessa nyckelfunktioner är nedsatta, såsom vid Alzheimers sjukdom, sömnapné, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom.”

Bolaget startade studien i december 2019 och presenterar nu enligt plan resultaten av denna första kliniska studie med ACD856. Förberedelser görs nu för att initiera ytterligare kliniska studier med planerad start i slutet av 2020. Dessa kommande fas I-studier är inriktade på att utvärdera såväl tolerabilitet i människa som tidiga effektsignaler.

”Resultaten för NeuroRestore-kandidaten ACD856 visar på det stora värdet av AlzeCures breda portfölj av kandidater, som tillsammans med bolagets goda finansiella position, möjliggör en strategi där vi utvecklar flera kandidater parallellt. Tack vare att Alzecures fundament inte baseras på en enstaka kandidat ges utrymme för en snabb uppföljningsstrategi samtidigt som det öppnar upp möjligheter för multipla indikationer”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure. ”Vi ser fram emot att nu gå vidare med de inplanerade kliniska prövningarna. Detta kommer också att stimulera potentiella partnerskaps- och utlicensieringsdiskussioner samt öka intresset för NeuroRestore-plattformen.”

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD
Tel: +46(0)707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som AlzeCure Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020 kl.10.30 CET.

Om AlzeCure® Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: VR1/ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om NeuroRestore

NeuroRestore-plattformen omfattar symptomlindrande läkemedelskandidater avsedda för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom Alzheimers sjukdom, sömnapné, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom. NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Prekliniska studier med NeuroRestore har visat att AlzeCures läkemedelskandidater förbättrar kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan. NeuroRestore stimulerar specifika signalvägar i det centrala nervsystemet, s.k. neurotrofiner, där de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Nivåerna av NGF och BDNF är störd i flera sjukdomstillstånd med reducerad signalering som följd. Den nedsatta funktionen försvårar kommunikationen mellan synapserna, dvs kontaktytorna på nervändarna, och minskar överlevnaden hos nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva försämringarna. Neurotrofiner spelar en avgörande roll för nervcellernas funktion och en nedsatt BDNF-funktion har en stark genetisk koppling till nedsatt kognitiv förmåga vid flera olika sjukdomar, såsom Alzheimers, Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnapné.

Om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas 2018 uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD.

I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.