Bolagsstyrning

AlzeCure Pharma är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter.

Bolaget har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Om ansökan beviljas måste Bolaget även följa Nasdaq First Norths regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska aktiemarknaden.

Koden är som huvudregel inte tillämplig på bolag vars aktier är upptagna till handel på en så kallad multilateral trading facility (som exempelvis Nasdaq First North), dock är Koden sedan den 1 juli 2018 tillämplig för bolag vars aktier är upptagna till handel i Premier-segmentet på Nasdaq First North. Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav men bolag är inte skyldiga att följa samtliga regler i Koden, utan den ger utrymme för att avvika från reglerna, under förutsättning att alla sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt att anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten (den så kallade ”följ eller förklara”-principen). Bolaget har för avsikt att följa Koden, dock med avvikelsen att en valberedning avses att inrättas vid den första årsstämman efter det att Bolagets aktier har börjat handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.