Bolagsstyrning

AlzeCure Pharma AB (AlzeCure®) är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter.

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market varför bolaget även följer Nasdaq First Norths regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska aktiemarknaden. Koden är som huvudregel inte tillämplig på bolag vars aktier är upptagna till handel på en så kallad multilateral trading facility (som exempelvis Nasdaq First North Growth Market), dock är Koden sedan den 1 juli 2018 tillämplig för bolag vars aktier är upptagna till handel i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market. Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav men bolag är inte skyldiga att följa samtliga regler i Koden, utan den ger utrymme för att avvika från reglerna, under förutsättning att alla sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt att anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten (den så kallade ”följ eller förklara”- principen).