Kommuniké från årsstämma i AlzeCure Pharma den 20 maj 2020

Idag, den 20 maj 2020, hölls årsstämma i AlzeCure Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder och Pirkko Sulila Tamsen som ordinarie styrelseledamöter. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden och med 75 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att omvälja Grant Thornton AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Följande huvudsakliga riktlinjer fastställdes:

  • AlzeCure Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
  • Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension.
  • Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter.
  • Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner för respektive befattningshavare.
  • Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från bolagets sida mellan tre och tolv månader.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023 (VD)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 300 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till bolagets verkställande direktör. Till följd av beslutet kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 7 500,00 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att VD erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos VD kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Jönsson, VD
Tel: +46(0)707 86 94 43
E-post:
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl 19:00 CET.

Vänligen se också inspelad presentation https://www.alzecurepharma.se/sv/arsstamma-2020/

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: VR1/ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit.  AlzeCure® siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.